Mesafeli Satış Sözleşmesi - Changes Digital Mesafeli Satış Sözleşmesi - Changes Digital
Bağlantıları atla

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

SATICI:        

Ünvanı: Emre Dağ Changes Digital

Adresi: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No. 5/2 Nejat Eczacıbaşı Binası Beyoğlu İstanbul

Vergi Dairesi:  Beyoğlu

Vergi No: 2650925385

Telefon: 05358786812

E-mail:  info@changesdigital.com

(Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

 

 

MÜŞTERİ:

Ad Soyad / Ünvanı:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Telefon:

E-mail:

(Sözleşmede bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)

Madde 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, müşterinin web yazılım, web tasarım, barındırma ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının SATICI tarafından hazırlanması ve sunulması hizmetidir.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, sözleşme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde kullanılacak içerikleri belirlenen e-posta adresine (info@changesdigital.com) göndermekle yükümlüdür. Bu sürede gecikme yaşanması halinde gecikme süresi teslim süresine eklenir. Müşterinin web sitesinde kullanılacak içerikleri 30 iş günü içerisinde göndermemesi durumunda SATICI’nın MÜŞTERİ’ye karşı bir yükümlülüğü yoktur.

3.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından web sitesi tamamlandıktan sonra kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.3 MÜŞTERİ, SATICI’nın onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 3 iş günü içinde uygun olup olmadığını denetleyerek SATICI’ya bilgi verecektir. Bu süre içinde olumlu/ olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

Madde 4 – SATICI’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 SATICI, işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 SATICI, MÜŞTERİ‘ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 3 iş günü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki düzeltmeler 7 iş günü içinde yapılacaktır.

4.3 SATICI, MÜŞTERİ tarafından talep edilen tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için gerekli etüdü tamamlandıktan sonra düzenleme ve ilaveleri proje teslim süresinden önce uygulayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5 – HİZMET BEDELİ

5.1 Hizmet bedeli (xxx) olarak belirlenmiştir.

5.2 MÜŞTERİ uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla SATICI tarafından bu sözleşme hükümleri ve hizmet kapsamında bilgilendirilmesinin akabinde mevzubahis hizmete ilişkin şartları kabul ederek onayladığı veya sözleşmeyi bizzat imzaladığı andan itibaren aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hizmet bedelini peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, SATICI taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

Madde 6- SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1-  Web Yazılım, Mobil Yazılım hizmetinden yararlanan MÜŞTERİ koşulsuz bir şekilde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti  geri almayı / sonlandırmayı taahhüt eder.

9.2- Web site yapımı hizmeti satın alan MÜŞTERİ sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti  geri almayı/ sonlandırmayı, sözleşmenin imzalandığı tarih ile cayma bildiriminde bulunduğu tarih hesaplanıp proje için satın alınmış tema, eklenti ve proje sürecinde verilmiş hizmet bedeli düşürülerek MÜŞTERİ’ya para iadesi gerçekleşeceğini taahhüt eder.

9.3. MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.

9.4. MÜŞTERİNİN söz konusu  hizmeti sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde SATICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler müşteriye iade edilmez.

9.5. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

 

Madde 7 – TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLAR HALİNDE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

10.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde MÜŞTERİ, SATICI’da bulunan kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları, müşteri temsilcisi gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil olarak kabul ettiğini taahhüt eder.

10.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 (dokuz) maddeden oluşan işbu sözleşme 26/12/2018 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

Madde 9 – YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ../../2022 tarihinde, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

                            SATICI                                              MÜŞTERİ

 

 

Bu web sitesi size en iyi tarama deneyimini sunmak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için gizlilik politikası sayfamızı ziyaret edebilirsin.